Spájanie dreva

Ak chcete drevené diely navzájom spájať tradičným remeselným spôsobom, nepotrebujete okrem samotných obrobkov žiadny ďalší materiál. Žiadne klince, žiadne skrutky, žiadne príchytky, žiadne kovania – dokonca ani lepidlo! Ak chcete zhotoviť také tesárske spoje, ako sú rybinové ozuby alebo drážky a čapy, však musíte pracovať veľmi dôkladne, aby diely do seba perfektne zapadli. Kto chce tieto skutočne náročné práce obísť, môže siahnuť po kolíkoch (valcové alebo ploché kolíky) alebo špeciálnych nábytkových spojovacích článkoch a kovaniach, aby drevené diely spojil.

Ako spájať drevo lepidlom alebo pracovať so skrutkami do dreva, zistíte v Radcoch BAUHAUS: Glejenie a lepenie a Skrutky do dreva.


Návod

1. Klasické spoje dreva

Všetky klasické spoje dreva pri výrobe nábytku spočívajú na princípe, že spoj tvorí samotný materiál: Opracovaním drevených dielov na ozuby, čapy, drážky atď. sa zväčšuje dotykový povrch v oblasti lepenej škáry. Táto pridaná plocha na povrchu znamená lepšiu súdržnosť a trvalý spoj. Hotový kus musíte poskladať prípadne s pridaním lepidla na drevo.

Pozor: Pri zhotovovaní takých spojov je veľmi dôležitá precíznosť. Dbajte vždy na to, aby polovica hrúbky čiary značenia vždy zostala na zostávajúcom spájanom diele. Teda: Režte na strane odpadového dreva a berte pritom do úvahy taktiež šírku rezu píly!

Spoj na drážku a čap je obzvlášť stabilným spojom. Dielec sa opracuje na drážku, do ktorej sa zasunie čap druhého dielca. Drážka sa väčšinou robí do ďalšieho dreveného dielu (napr. v prípade zásuvky dlhšej bočnice) a konce krátkych dielov sa opracujú ako čap.

Začnite narysovaním, respektíve vyznačením rozmerov pre čapy a drážky na opracovávané kusy: Hrúbku materiálu rozdeľte na tretiny a pomocou rysovacieho nástroja nakreslite príslušné čiary na čelné strany, a ďalej na vnútorné a vonkajšie hrany oboch drevených dielov. Miesta, ktoré chcete odstrániť, označte krížikom. 

Jemnou pílkou narežte prvky drážky a čapu až po vyznačený základ (na tento účel drevené diely príp. upnite).

Aby sa vytvorila drážka, drevo teraz plochým dlátom a stolárskym kladivom opatrne vysekajte. Ploché dláto držte zvisle a pracujte do hĺbky. Začnite na jednej strane približne dva milimetre pred koreňom drážky (teda pred zakreslenou čiarou) a vysekajte drevo do úrovne polovice hrúbky dreva. Drevený diel otočte a opracujte ho zo zadnej strany. Úplne nakoniec pretnite mostík a drevo odsekajte na úroveň stredu koreňa.

Čap zhotovíte tak, že jednoducho odrežete obe bočné časti. Dbajte na to, aby ste rezali v polovici nakreslenej čiary na strane odpadového dreva. 

Po tom, čo ste skontrolovali presnosť lícovania drážky a čapu (príp. upravte rímsovníkom a zbrúste vnútorné hrany), oba drevené diely navzájom zlepte (použite príložky).

Ak chcete konštruovať rám s výplňou a výplň nechcete pripevňovať pomocnými lištami, je možným variantom spoj na drážku a čap so žliabkom. Skôr než podľa popisu zhotovíte drážku a čap, vyfrézujte alebo vyrežte do drevených dielov žliabok.

Takzvané krížové preplátovanie je najjednoduchším spojom v konštrukcii rámov a podobným spôsobom spojenia ako spoj na drážku a čap: Dva drevené diely sa spoja v pravom uhle tým, že spodný kus sa vyseká alebo vyfrézuje na šírku horného kusu do úrovne polovice hrúbky dreva. Horný kus sa zhotoví analogicky a prilícuje sa tak, aby povrchy boli v jednej úrovni.

Pri rohových spojoch sa niekedy môže stať, že si čapy prekážajú. Aby sa tomu zabránilo, odrežte konce čapov na pokos. Pred zlepením pokosových čapov preverte, že je možné spoj ľahko zasunúť.

Najnáročnejším rohovým spojom dvoch drevených obrobkov je rybinovanie. Rybinové čapy tu držia vďaka ozubeniu jednotlivých čapov. Spoj na rybinu je obzvlášť stabilný a taktiež opticky veľmi pôsobivý svojimi klinovitými čapmi, ktoré sa na rozdiel od rovných klinových čapov nemusia ani doplnkovo lepiť.

Pozor: Pre ctižiadostivých domácich majstrov, ktorí vyrábajú ozubové spoje často, je účelné obstaranie ozubovacej šablóny pre hornú frézu. Túto frézu jednoducho vediete kopírovacím puzdrom pozdĺž šablóny – pri tom sa do dreveného dielu vyfrézujú ozuby. 

Aby bolo možné obrobky presne zlícovať, musíte rozmery ozubov rybinového spoja dopredu prepočítať: Rozdeľte šírku dreva (na nákrese vľavo: 200 mm) nepárnym číslom tak (tu 11), aby vznikla približne šírka dosky (teda jeden čiastkový úsek zodpovedá približne hrúbke dreva; na nákrese 18,18 milimetrov pri hrúbke 18 milimetrov).  Tento rozmer si vyznačte na čelnej strane dreva pomocnými čiarami a potom tu pomocou ozubovacej šablóny narysujte ozuby tak, aby úzke konce smerovali k neskoršej vonkajšej strane. Stúpanie ozubov je 6:1 pre mäkké drevo, respektíve 7:1 pre tvrdé drevo (pre zväčšenie kliknite na obrázok).      

Pozor: Ozubový kus slúži vždy ako šablóna pre rybiny.

Zhotovenie otvoreného rybinového spoja

Hrúbku dreva orysujte rysovadlom cez šírku ozubového kusa.

Následne pomocou šablóny vyznačte rozmery ozubov, ktoré ste vypočítali.

Boky ozubov nakreslite až k dopredu vyznačenej ryske (použite uholník).

Obrobok upnite a ozuby narežte pozdĺž čiar až k ryske – aj tu opäť ponechajte polovicu čiary.

Plochým dlátom opatrne z oboch strán vysekajte drevo.

 

Takto zhotovené ozuby teraz slúžia ako šablóna pre rybiny na protikuse: Obkreslite vonkajšie hrany a uholníkom preneste rysky ozubov na čelnú stranu.

Teraz môžete plochým dlátom a jemnou pílkou vypracovať rybiny. 

2. Spoje s drevenými spojovacími kolíkmi

Kto sa chce vyhnúť tomuto skutočne náročnému vypracovaniu drevených dielov, siahne po valcových alebo plochých kolíkoch: Na zhotovenie spoja sú potrebné iba otvory alebo drážky, do ktorých sa nalepia tieto voľné spojovacie prvky z dreva alebo plastu.

Na spoje dreva pomocou valcových kolíkov vyvŕtajte najskôr do čela dreva príslušné otvory, vsaďte do nich kolíkové hroty a preneste pozície pre vŕtanie na protikus (po presnom zlícovaní s protikusom na ne zatlačte).

Na protikuse vyvŕtajte otvory pre kolíky tak, že centrovací hrot vrtáka do dreva nasadíte vždy do stredu značky. Do otvorov dajte lepidlo na drevo, zasuňte valcové kolíky, diely spojte a stlačte ich až do stuhnutia lepidla (dodržujte pokyny výrobcu).

Pri zhotovovaní spojov plochými kolíkmi oba obrobky zostavte a pozície kolíkov vyznačte súčasne.

Následne vyfrézujte zodpovedajúce drážky – najskôr do čelného dreva, potom do protiľahlej plochy. Na drevo dajte trochu lepidla, tak do drážok, ako aj na kontaktné plochy, a drevené diely zasuňte do seba (stlačte až do stuhnutia).

Pozor: Frézu nastavte na príslušný rozmer kolíka.

Vytvorenie spoja na pokos s plochými kolíkmi

Najskôr presne odrežte úkos.

Na upevnenie plochých kolíkov vyfrézujte zodpovedajúce drážky.

Ploché kolíky s lepidlom vsaďte do drážok a dielec zafixujte až do stuhnutia lepidla rámovým napínacím pásom.

3. Nábytkové kovania

Štandardizované spojovacie kovania (na obrázku: skrutková spojka a naskrutkovateľná násuvka) sa používajú predovšetkým v priemyselnej výrobe nábytku – rozmontovaný nábytok je možné ľahko prepraviť domov a v mieste určenia práve tak ľahko zmontovať.  Z týchto kovaní však ťažia aj domáci majstri – trebárs pri výrobe skriňového nábytku a regálov: Časová náročnosť je výrazne nižšia než v prípade čisto remeselne zhotovených spojov a nemusíte mať ani veľkú stolársku skúsenosť. Také kusy nábytku získavajú stabilitu vďaka nábytkovým krížom alebo vystuženým tvrdým drevovláknitým zadným stenám.

Tip

Kolíkovacie pomôcky

Ako pomôcky na zhotovenie otvorov na valcové kolíky sa osvedčili obmedzovače hĺbky (taktiež hĺbkový doraz), kolíková vŕtacia šablóna a kolíkové hroty (taktiež náradie na vstreľovanie kolíkov). Vŕtacia šablóna umožňuje precízne vŕtanie mnohých otvorov v presnej vzdialenosti od okraja – aj bez stojanovej vŕtačky. Obmedzovač hĺbky sa postará o to, aby boli otvory rovnako hlboké – ľahko sa naskrutkuje na vrták do dreva. Kolíkové hroty zasuňte valcovými koncami do už vyvŕtaných otvorov v čelnom dreve, po presnom zlícovaní s protikusom na toto drevo zatlačte a teraz vŕtajte ostatné otvory priamo do vzniknutých odtlačkov.

Pozor: Ďalšie informácie na tému vŕtania do dreva získate v Radcovi BAUHAUS Vŕtanie otvorov: Tu je popis. 

Označovanie stolárskym trojuholníkom

Pri výrobe nábytku sa dá stratiť prehľad o správnom usporiadaní jednotlivých dielov. Tu zaistí nápravu tradičný stolársky trojuholník: Na diely, ktoré patria k sebe, nakreslite cez škáru rovnoramenný trojuholník. Vrchol pritom ukazuje nahor – viete tak, či musí byť diel osadený zvislo, alebo vodorovne.

Náradie a materiál

 • Príložný uholník
 • Ceruzka (nie príliš mäkká) alebo pripináčik
 • Vŕtačka vr. vrtáka do dreva a hĺbkového dorazu
 • Kolíková vŕtacia šablóna
 • Kolíkové hroty
 • Jemná pílka
 • Ploché kolíky
 • Fréza na ploché kolíky (alternatívne vŕtačka s vrtákom na ploché otvory)
 • Lepidlo na drevo
 • Kapovacia a pokosová píla (alternatívne ručná kotúčová píla s vodiacou lištou)
 • Kovový uholník 
 • Horná fréza (alternatívne drážkovací hoblík)
 • Rámový napínací pás
 • Valcové kolíky
 • Šmirgľový papier
 • Brúsny klátik
 • Zverák
 • Stužovadlo
 • Stolárske kladivo
 • Rímsovník
 • Ploché dláto v rôznych šírkach
 • Rysovadlo
 • Spojovacie kovanie (napr. naskrutkovateľná násuvka, skrutkový, jednodielny, rohový, trapézový, výstredníkový svorník alebo spojovací článok na pracovné dosky)
 • Ozubová šablóna alebo prestavovací ozubovací uhlomer
 • Skladací meter/meracie pásmo
 • Príložky z odrezkov 

Galéria

Čisto remeselne zhotovené spoje dreva sú náročnými kutilskými úlohami. Tu musíte pracovať veľmi presne a precízne a nesmiete stratiť prehľad. Než niečo príliš rýchlo odrežete, vždy si hneď označte časti dreva, ktoré sa majú neskôr odstrániť.

Pokiaľ to hrúbka dreva dovoľuje, môžete namiesto jedného čapu vypracovať aj dvojitú drážku a čap. To konštrukciu spevní, pretože tým dôjde k zväčšeniu lepenej plochy. Šírka dreva sa potom nedelí na tretiny (ako v príklade vyššie), ale na pätiny.

Aj remeselne zhotovené spoje sa musia po mnohoročnom používaní niekedy opraviť – napríklad kývavá stolička so spojom na drážku a čap. Jednoduché riešenie: Do spoja na čap vyvŕtajte otvor a pomocou injekčnej striekačky doň dajte lepidlo na drevo alebo PU lepidlo vhodné na drevo.

Ďalšou možnosťou je kompletné rozobranie kusu nábytku niekoľkými cielenými údermi kladivom (použite príložku!), odstránenie starého lepidla a nové zlepenie všetkých častí.

V prípade rámových prvkov jednoduchých zásuviek s prevedením spoja na rybinu sa musí predná a zadná strana urobiť ako ozubový kus a boky (na nákrese hore) ako spoje na rybinu. Iba tak je zaručené, že sa diely v smere vyťahovania zásuvky nemôžu uvoľniť, pretože spoj je možné rozobrať iba ťahom za kus so spojom na rybinu.

 

Na rozdiel od otvoreného spoja na rybinu (viditeľné ozubenie) je pri prevedení s jednoducho skrytými ozubmi spoj viditeľný iba zo strany kusu so spojom na rybinu.

 

Otvorené rybinovanie na pokos je náročným spojom (napr. pri vstavaných skriniach) s ešte väčšou plochou na lepidlo.

Valcové kolíky existujú buď ako metráž s rôznymi priemermi – z tejto kolíkovej tyče (A) jednoducho odrezávajte jednotlivé kolíky – alebo ako hotové narezané kolíky (B). Ploché kolíky sa lisujú z vrstveného bukového dreva (C). Spoje bez lepidla stabilizujte špeciálnymi plochými kolíkmi z plastu (D).

 

Pomocou spojovacieho kovania sa dá rýchlo a ľahko zostaviť nábytok. Rohový spojovací článok z plastu je vhodný napríklad pre ľahké korpusy.

 

Pri trapézovom spojovacom článku sa oba prvky naskrutkujú na časti nábytku a následne sa navzájom spoja centrálnou skrutkou.

 

V prípade výstredníkových svorníkov nasaďte otvor na čap; otočenie výstredníka spoj zafixuje.

Pre pracovné dosky existuje špeciálne kovanie: Týmto kovaním pevne a bezpečne spájajte kuchynské pracovné dosky cez roh alebo predlžovacie kusy.