Hlavný obsah

Vernostný program

Vernostný program

Využite výhody nášho vernostného systému a získajte trvalú zľavu až 10 % na svoje nákupy.

Bližšie informácie o výhodách nášho vernostného systému získate priamo v našom BAUHAUS centre, na hlavných informáciách alebo v oddelení BAUHAUS PROFI DEPOT.

Podmienky nájdete tu:

Všeobecné podmienky členstva vo vernostnom programe

1. Popis služby

1. Služby vernostného programu Vám poskytuje spoločnosť BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s., Pri letisku 1, Bratislava 821 04, IČO: 47 794 437, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vl.č. 1424/B (ďalej len “BAUHAUS”).
2. Členovia vernostného programu (ďalej len „člen vernostného programu“) môžu využívať špeciálne výhody, ktoré im členstvo prináša, napríklad zľavy na vybrané výrobky, darčeky k niektorým objednaným produktom, ako aj ďalšie iné výhody a bonusy, ktoré budú uvádzané na internetových stránkach www.bauhaus-sk.sk, (ďalej len „webové stránky“); takisto v predajniach, ktorých adresy nájdete na uvedených webových stránkach.

2. Vznik a trvanie členstva

1. Členom vernostného programu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
2. Členstvo vo vernostnom programe vzniká dňom vyplnenia prihlášky a zákazník ho môže využívať okamžite.
3. Vyplnením prihlášky sa člen vernostného programu zaväzuje dodržiavať tieto podmienky členstva a ďalej takisto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú prístupné na webovej stránke spoločnosti BAUHAUS.
4. Členstvo vo vernostnom programe je na dobu neurčitú. Členstvo vo vernostnom programe môže člen kedykoľvek písomne bez udania dôvodu zrušiť.

3. Členské číslo zákazníka a čerpanie výhod

1. Každému členovi vernostného programu bude vydaná karta, pomocou ktorej získava a čerpá výhody vernostného programu.
2. Strata členskej karty musí byť nahlásená na telefónnom čísle +421 2/ 222 11 211, emailom info.830@bauhaus-sk.sk alebo osobne na ktorejkoľvek predajni.
3. Zľavy poskytované prostredníctvom vernostného programu nie je možné kumulovať s inými akciami spoločnosti BAUHAUS.
4. Členská karta môže byť použitá na výrobky definované ako produkty, na ktoré sa vzťahujú výhody členstva vo vernostnom programe.

4. Ochrana osobných údajov

1. Člen vernostného programu potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v súvislosti so vznikom členstva vo vernostnom programe, predovšetkým kontaktné údaje, sú pravdivé a presné.
2. Člen vernostného programu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami členstva vernostného programu a súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefón a e-mail spoločnosťou BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s., Pri letisku 1, Bratislava 821 04, IČO: 47 794 437, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vl.č. 1424/B pre marketingové účely spoločnosti, účely vernostného programu spoločnosti, spotrebiteľských súťaží a informovanie o dostupnosti výrobkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon“). Tento súhlas je udelený na dobu 10 rokov (slovom desiatich rokov) a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Člen vernostného programu svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti udelenia tohto súhlasu a o jeho právach podľa § 28 zákona, vrátane práva na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, práva na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, práva na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a práva na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môže na prevádzkovateľa obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Člen vernostného programu ďalej svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním reklamy a obchodných ponúk (telefonicky, automatickým volacím systémom, telefaxom, elektronickou poštou) v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3. Člen vernostného programu výslovne súhlasí s tým, že v prípade, ak mu členstvo vo vernostnom programe prinesie prospech, obzvlášť pri získaní výhry v súťaži alebo pri žrebovaní a podobne, môže spoločnosť BAUHAUS zverejniť jeho meno, priezvisko a mesto bydliska.
4. Člen vernostného programu môže súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosti kedykoľvek písomne odvolať na adrese BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s., Pri letisku 1, Bratislava 821 04.
5. Člen vernostného programu má právo:
- na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov za podmienok stanovených zákonom;
- obrátiť sa na spoločnosť BAUHAUS ako na správcu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave, ak zistí, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu povinností správcu či inej osoby, ktorá tieto údaje spracováva; v takom prípade má člen vernostného programu právo požadovať, aby tieto osoby:
- poskytli vysvetlenie k osobným údajom;
- sa zdržali takého konania, ktorým porušujú svoje povinnosti, odstránili takto vzniknutý stav či poskytli na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;
- vykonali opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;
- zablokovali alebo zlikvidovali osobné údaje.

5. Zánik členstva

1. Členstvo vo vernostnom programe zaniká:
- písomnou žiadosťou člena o zrušenie členstva vo vernostnom programe, alebo
- vylúčením člena vernostného programu spoločnosťou BAUHAUS.
2. Spoločnosť BAUHAUS môže vylúčiť člena vernostného programu písomným oznámením a to iba z nižšie uvedených dôvodov:
- člen vernostného programu uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;
- člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;
- člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu spoločnosti BAUHAUS alebo samotnému vernostného programu, a to predovšet-kým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.
- člen vernostného programu je neaktívny. Za neaktívneho považujeme člena, ktorý v priebehu 24. po sebe nasledujúcich mesiacov nevykonal žiadny nákup s pomocou jemu vydanej karty.
Členstvo v tomto prípade zaniká tretím dňom po odoslaní oznámenia (poštou) o vylúčení člena z vernostného programu na poslednú známu adresu člena vernostného programu.

6. Záverečné ustanovenie

1. Spoločnosť BAUHAUS zaisťuje trvalý verejný prístup k aktuálnemu zneniu Podmienok členstva vo vernostnom programe na internetových stránkach www.bauhaus-sk.sk a tiež v predajniach, ktorých adresy nájdete na uvedených webových stránkach.
2. Spoločnosť BAUHAUS si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na vyššie uvedených webových stránkach. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedených webových stránkach. Nárok na poskytnutie zľavy nie je právne vymáhateľný.
3. Kontaktné údaje pre komunikáciu so spoločnosťou BAUHAUS sú nasledujúce:

BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s.,
Pri letisku 1,
Bratislava 821 04,
Slovenská republika,
Tel.: +421 2/ 222 11 211, www.bauhaus-sk.sk, info.830@bauhaus-sk.sk