Hlavný obsah

Objednávka katalógu

  1. Prosím vyberte si z ponuky katalóg, ktorý si chcete objednať poštou (pre objednávku viacerých katalógov použite klávesu Ctrl a označte vybrané katalógy)
  2. Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefón a e-mail spoločnosťou BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s., Cintorínska 7, Bratislava 811 08, IČO: 47 794 437, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vl.č. 1424/B pre marketingové účely spoločnosti, účely zasielania Newsletterov spoločnosti BAUHAUS, spotrebiteľských súťaží a informovanie o dostupnosti výrobkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon“). Tento súhlas je udelený na dobu 10 rokov (slovom desiatich rokov) a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odoslaním tohto formulára ďalej potvrdzujem, že som si vedomý dobrovoľnosti udelenia tohto súhlasu a svojich práv podľa § 28 zákona, vrátane práva na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, práva na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, práva na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a práva na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžete na prevádzkovateľa obrátiť a prípadne sa s podnetom môžete obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.